نوروز ایرانیان قرن‌هاست که بر همۀ جشن‌های جهان فخر میفروشد

و بسیاری این عیـد را عزیز شمرده‌اند

و با زبان خویش از آن سخن گفته‌اند ،

حتی فیلسوفان و دانشمندان که گفته‌اند :

نوروز همان روز نخستین آفرینش است

که اهورمزد دست به خلقت جهان زد

و شش روز در این کار بود

و ششمین روز خلقت جهان پایان گرفت

و از همین روست که نخستین روز فروردین اهورمزد نام دارد و روز ششم آن مقدس شمرده میشود

راستی مگر هر انسانی حس نمی‌کند که نخستین روز بهار ،

گویی نخستین روز آفرینش است

پس به‌گمان من نیر اگر خدا روزی خلقت جهان را آغاز کرده باشد

مسلمـا آن هنگام ، نوروز بوده

زیرا خدا هرگز جهان و طبیعت را با زمستان یا تابستان یا پاییز آغاز نکرده است ...