الان خیلی مد شده که درباره نگهداشت نیرو و شیوه های علمی آن ، صحبت میشود.

علم مدیریت نوین ، بر این بحث تاکید ویژه ای دارد

و چون تسلطی بر این موارد ندارم ، در این خصوص سکوت می کنم

اما به نظرم وقتی میتوان بر این قواعد و  شیوه ها اصرار کرد و  تصمیم بر اجرایشان گرفت که:

همه فرآیند بکارگیری نیرو از ابتدا تا انهتا بر همان شیوه و روش بنا شده باشد

در کشوری که بکار گیری نیرو با رابطه و بدون ضابطه انجام یشود

حرف زدن از شیوه های نوین نگهداشت نیرو ،  گزینه ای غیرقابل باور و اجرا در کشور ما هست

نیرو وقتی متخصص باشد و بر اساس شایستگی بکار گرفته شده باشند

آنوقت میتوان گفت برای نگهداشت آن باید کاری کرد

نیروئی که با پارتی بازی بکارگرفته شده که دیگر نگهداشت ندارد

کارمندی که تخصصی ندارد و بود و نبودش فرقی ندارد

چرا باید نگهش داشت

برود هم به خوش رحم کرده هم به جامعه

درد من درد بیشعوری است

و دردی میکشم

که قابل بیان نیست