طلب خیر؛

طلب بهترین ها برای هر کس میتواند باشد.

ولی نه آن چیزهایی که ما در ذهن داریم. بلکه به آن چه که خداوند به آن آگاه مطلق است.

و ما با طلب خیرکردنمان آن را از خدا میخواهیم.

و خداوند آن را برای کسی که ما میخواهیم جاری میکند.

یاد بگیریم برای آدم های بد زندگیمان هم طلب خیر کنیم.

چون طلب خیر هم بزرگترین دعاست وهم بزرگترین نفرین...!

دعایش که معلوم ست هر آنچه که از خوبی هاست و خداوند آن را جاری میکند.

ولی نفرینش این حسن را دارد، که ما ناآگاهانه برای کسی بدی یا شرنمیخواهیم.

بلکه خداوند آن چه که خوبیست برای کسی که دنبال شر است جاری میکند

او خودش صلاح میبیند که چطور با دعای ما  تلنگری به او بزند که از آن درس بگیرد!

پس همیشه برای همه طلب خیر کنید.....