الهی اونقدر بخندید که صدای خنده‌هاتون بشه زیباترین موسیقی کائنات...

الهی از شادی اونقدر پُر بشید که سر ریزش همه ی مردم دنیا رو سیراب کنه.

الهی روزیتون اونقدر زیاد بشه که امیدی باشید برای رسوندن روزی خیلیا.

الهی همیشه بهترین افکار به سراغتون بیان و درست ترین تصمیمات رو بگیرید

الهی اونقدر غرق خوشبختی بشید که تا عمق بی انتهای رضایت برسید

الهی همیشه تنتون سالم باشه و عاقبت به خیر بشید

الهی که همیشه بهترین حال ممکن رو داشته باشید

و الهی که خدا همیشه هواتونو داشته باشه

الهی آمین

بهترین آرزوها بدرقه راهتان در آغاز سال جدید...