بیایید با باورهاى سمى خداحافظى کنیم:

۱- باور اینکه قربانى هستیم.
۲- باور به اینکه میتوانیم دیگران را تغییر دهیم.
۳- باور به اینکه اگر جاى فلانى بودم زندگى بهترى داشتم.
۴- انتظار داشتن از دیگران و باور به اینکه دیگران باید مطابق انتظار ما رفتار کنند.
۵- باور به اینکه براى رسیدن به کمال و احساس شادى حتما به حضور فرد خاصى نیاز داریم.
۶- اینکه همیشه لازم است ثابت کنیم که ما درست می گوییم و حق با ماست.
۷- نگران بودن درباره اینکه دیگران در مورد ما چه فکرى می کنند.
۸- باور اینکه گذشته ما، آینده ما را رقم می زند.