پیدا کردن انگیزه در خودتان به این معنی نیست که

باید شغلی را که هم اکنون دارید رها کنید.

بلکه به آن معنی است که باید بیشتر به کارتان توجه کنید.

به چیز هایی که به بهترین نحو انجام میدهید تمرکز داشته باشید.

بیش از این منتظر نشوید

تا دیگران شما را به آرزو هایتان برسانند

و همانطوری که مهاتما گاندی گفت:

خودتان تغییری را که آرزو میکنید در دنیای خود داشته باشید،

ایجاد کنید.

و زمانی که اینکار را انجام دهید. زندگیتان تغییر خواهد کرد.