با سادگی تمام بیصدا شکستیم

چه زخمهایی که از عزیزان خوردیم

اشکها را پشت لبخندی پنهان میکنیم

که خیلی درد میکند

و هیچکس نمیفهمد...!

ما را درد همین نفهمیدن می کشد

نه زخمها...