هفته اول فروردین روز قدر دانی و عشق به آبجی هاست !!!!

باید به تمام خواهرات بگوئیم که عاشقشان هستیم

چه خواهر خونی و  چه کسایی

که برایمان مثل خواهر هستند!

تقدیم به خواهر های خوب دنیا

ﺧـــــﻮﺍﻫﺮ :

اگر ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺵ ﺑﯿﻔﺘد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﺸود ﺟﻮﺍﻫﺮ!!!

پس خواهر یعنی جواهر!

ﺧـــــﻮﺍﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ اگر ﯾک ﺩﻧﯿﺎ هم ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﺮ؛ رفیقت هست!!!

ﺧـــــﻮﺍﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎشید ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﭘﻨﺎهگاه ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺩﺍﺭید

ﺧـــــﻮﺍﻫﺮ ﮐﻪ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎشید ﺷﺐ ﻫﺎﯼ ﺩﻟﮕﯿﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭید

خواهر از ۵ حرف تشکیل شده  است:

که هرکدام دنیایی از معنا و معرفت هستند

دریائی از مهربانی و ایستادگیست خواهر معنی عشق و امید و زندگیست!!!

خ =یعنی خوبترین تکیه گاه

و= یعنی وفادار

ا= یعنی آرامش دهنده روح وجان

ه= یعنی همدم و همراه

ر= یعنی رنگ سخاوت و مهربانی