مردم ژاپن یک ضرب المثل بسیار جالب دارند که اساسِ توسعه کشورشان قرار گرفت :

بخاطر میخی، نعلی افتاد

بخاطر نعلی، اسبی افتاد

بخاطر اسبی، سواری افتاد

بخاطر سواری، جنگی شکست خورد

بخاطر شکستی، مملکتی نابود شد

و همه اینها بخاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود...

یادمان باشد هر کار ما، حتی کوچک، اثری بزرگ دارد که شاید در همان لحظه، نبینیم...