جالب ترین خصوصیت بشر "تناقض" است!

به شدت عجله داریم بزرگ شویم

و بعد دلمان برای کودکی از دست رفته مان

تنگ میشود ..!

برای پول در آوردن خودمان را

مریض میکنیم

بعد تمام پولمان را خرج میکنیم

تا دوباره سالم شویم !

طوری زندگی میکنیم

که انگار هرگز نمی میریم

و طوری می میریم

که انگار هرگز زندگی نکرده ایم ...!