به پاهای خودتان موقع راه رفتن نگاه کنید ....

دائما یکی جلو هست و یکی عقب ...

نه جلویی بخاطر جلو بودن مغرور میشود ...

نه عقبی چون عقب هست شرمنده و ناراحت ...

چون میدانند شرایطشان دائما عوض میشود...

روزهای زندگی ما هم دقیقا همین حالت هستند...

دنیا دو روزهست ؛

روزی باتو ، روزی علیه تو ؛

روزی که با توهست، مغرور نشو ...

روزی که علیه تو هست، ناامید نشو ...

هر دو میگذرند