دور وبر ساعت سه بعد از ظهر بود که دشمن از سمت راست جبهه ما ُ حملات وسیعی را با همراهی تانک و تو

وضع خیلی بدی بود!!

از داخل دوربین ُ دیدن جان باختن رزمندگان ایرانی خیلی سخت بود

قرارگاه هم یک نتن را بارمز فرستاد و دستور دادند برویم یک جروی جلوی تانک رزا بگیریم!!

جایمان را عوض کردیم و رفتیم بالای  

اینجا دید خیلی بهتری داشت

چندبار گرا گرفتیم و نشانه گذاری کردیم

تانک تی 79 را فقط با تو

وگرنه ٰ آر

نمی دانم ولی لطف خدا شاملم شد

گلوله سوم تانک را برد هوا

فریاد الله اکبر در فضای دشت