حتما عاشق شده اید!!!

عشق که از این در وارد میشود ، عقل از آن در خارج میشود!!!

گم شده هایت  را در او می جوئی و همه امیدت به اوست

به در و دیوار می زنی که با او باشی

به هرقیمت و تحت هر عنوان!!!

دلت با اوست و او را در هر حالتی می طلبی

میخواهی با او باشی و در کنار او!!!

گمان داری وقتی با او هستی آرامی و یا لاقل فکر می کنی به آرامش رسیده ای!!!

اما عجیب است سن که بالا می رود درک می کنی که این چیزها آرامت نمی کند

آرامش را باید جای دیگری جستجو کنی!!!!

نمیدانم دارم به عشق های زمین شک می کنم

نکند همه آنچه عشق می نامیم ، هوس است و هوس!!!

آخر عشق خیلی مقدس است

خیلی بزرگ است

عشق که از خیال نمی افتد

عشق میشود موتور زندگیت

روشنت می کند تا باشی

تا بجنگی

تا بمانی

شاید عشق هم وسیله ای است برای یافتن فطرت حقیقی انسان

کاش می شد عشق الهی را درک کنیم

طعم مهر و محبت حق را بچشیم

مگر میشود معشوقت خدا باشد و آرام باشی

گمشده بزرگ ما ، ندیدن عشق واقعی است

خدا ، عاشق ترین است بر همه انسانها

اینکه چگونه ممکن است کسی عاشق میلیاردها نفر باشد را درک نمی کنم

اما مگر خدا هیچ کدام از کارهایش شبیه آدم ها هست!!!