عاشقانه اگر معشوقت را صدا بزنی ،پاسخت را خواهد داد 

هرچه هم که سنگدل باشد، باز گوشه چشمی به معشوق خواهد کرد

معشوق از اظهار نیاز عاشق، به وجد می اید و گرچه شاید عشوه ای هم بکند

باز نمی گذارد عاشقش رنجیده خاطر شود

نگاهی خواهد کرد

به گمانم لذتی بالاتر از لبخند معشوق هنوز افریده نشده است