زن بودن کار ساده ای نیست!!!

زن که باشی باید برای خوشایند دیگران زندگی کنی!!!

خیلی چیزها ، جرم میشود!!!

بلند بلند خندیدن

تنها قدم زدن

تک رنگ بودن ، خیلی چیزها

زن که باشی باید بی کم وکاست ،

دختر حرف گوش کن پدرت باشی!!!

سنگ صبور مادرت باشی!!

محافظ دل خواهرت باشی!!

و مایه آرامش برادرت!!
خدا نکند اگر بگوئی : کمی تنهایت بگذارند!!!

میشوی یک جانی که به جرم نامعلومی محکومت می کنند!!!!

زن که باشی، باید محرم راز همسرت باشی!!!

سپس مادر می شوی و آن وقت تازه قصه آغاز میشود!!!

و یک روز چشم باز می کنی و می بینی ، چین و چروک برداشته ای!!!!

در حالی که آرزو هایت یک به یک تلمبار شده و وقت نکرده ای به هیچ کدامشان برسی!!!

زن بودن کار ساده ای نیست!!

زنان ، مردان محکمی هستند که پشت جسمی ظریف ، پنهان شده اند

تا مبادا کسی اشک هایشان را ببیند!!!!

((( تقدیم به بانوان بزرگ سرزمینم که به دور از بازی های زمانه

یک زندگی را مردانه به دوش می کشند

و با رفتارشان ، وقار و متانت و بزرگی را به همراه  بلندای پرواز یک  انسان ،به دیگران می آموزند!!!))))