به میوه فروش محله گفتم:

چرا اسکناسهایت روا دسته نمی کنی و همینطور درهم و برهم میگذاری داخل جیب هایت؟

بده تا برایت ردیفشان کنم از کوچیک به بزرگ.

در گوشم گفت:

بیست ساله هست هر شب میبرم خانه میگذارم جلوی مادرم که دسته کند!

اینطوری کیف میکند پسرش چقدر کار کرده و هرچه قدر هم دلش بخواهد برمیدارد.

سلامتی چنین پسرهایی …