تازگی ها هرگاه از دیگران می رنجم

یا حتی نگرانم که چه قضاوت هایی پشتِ پرده ی تظاهرشان،

برایم می کنند

چشمانم را می بندم

و این قسمت از جمله ی معروف "دیل کارنگی" را در ذهنم مرور می کنم

"دیگران حتی به اندازه ی سردردشان، به مردن من و تو اهمیت نمی دهند..."

و همین برای بیخیال شدنم کافیست...

و من نگران قضاوت های مردمی که به اندازه ی سردردشان هم برایشان مهم نیستم،

نخواهم بود...

راز آرامش همین است‌...!