شاید این آخرین باشد

ممنون که لطف داشتید

احتمالا تا مدتی نتوانم در خدمتتان باشم

اگر رفتم که برمن ببخشید همه بدی هایم

اگر برگشتم

سعی خواهم کرد با قدرت بیشتر و بهتر در کنارتان باشم

فعلا بدرود