همه دست به نقدمان عالیست!!

از همه چیز و همه کس ایراد می گیریم

حتی حوزه هائی که هیچ تخصصی در آن نداریم!!

طوری حرف می زنیم که انگار علامه آن حوزه هستیم

و جهان ظلمی بر ما کرده که در مقام مدیریت ارشد کشور و حتی جهان  نیستیم!!

اما لازم است در یک زمینه و حوزه کوچک از ما بخواهند کاری را بر اساس قانون انجام دهیم

حتی اجرای بدترین قانون ، از بی قانونی بهتر است

لااقل با اجرای آن ، میشود

ظلم بالسویه ، عین عدالت!!!

اما این افراد در این لحظه میشوند انسانی ترین مدیر تاریخ!!!

همه چیز را توجیه می کنیم

و حاضر میشویم هرکاری بکنیم تا خودمان و کارمان را توجیه کنیم!!

کاش فرهنگ سخن گفتن صرفا در زمینه و حوزه تخصصیمان را می آموختیم.

کاش در زمان قضاوت یک ذره هم حق می دادیم که اگر ما در آن شرایط بودیم ، چه اتفاقی می افتاد؟

به گمان من این لحظه ها میشود تست شخصیت گرفت!!

تا دروغگو بودنمان ، مشخص شود!!

افسوس

و صد افسوس

که همه خوب حرف می زنیم

و حتی حرف خوب هم می زنیم

اما امان از زمان و لحظه عمل کردن!!!که میشویم بزرگترین توجیه کننده جهان!!!

راستی چرا ما اینگونه هستیم؟

ولی در دل آرزوی بهتر شدن اوضاع و احوال کشور را داریم؟

با این اوصاف و با وضعیت موجود ، امیدی به بهبودی شرایط نیست!!!

تاسف دارد ولی حقیقت محض است!!

ما در اصطلاح مردان حرف هستیم نه مردان عمل!!!

به امید روزی که این رویه عوض شود

یعنی چنین روزی را خواهیم دید؟!!

بعید است

بعید