نوشته های بی اعتبار

بشنو ، باور نکن

نوشته های بی اعتبار

بشنو ، باور نکن

نوشته های بی اعتبار

به جز از عشق
که اسباب سرافرازی بود
آزمودیم همه
کار جهان بازی بود

بایگانی
آخرین نظرات

منظور خاصی از نوشتن ندارم

می نویسم

تا حرفهائی را که نمی توانم بزبان بیاورم در دلم نماند

برای حرفهایم سند ومدرکی ندارم

 من و بسیاری دیگربا هم می بینیم

ولی فقط من درد می کشم

اسم وبلاگ را نوشته های بی اعتبار گذاشتم تا حق مطلب ادا شده باشد

خوشحال میشوم مرا راهنمائی کنید

شاید حرفی ، کلمه ای مسیر ذهن و فکر و زندگیم را عوض کند.

پیشاپیش ممنونتان  هستم