از کودکی در دروس املاء و انشا و ادبیات فارسی ، تبحر بیشتری داشتم

شعر را خیلی خوب می خواندم

متون ادبی را بسیار دوست داشتم

اندکی نوشتن را می دانم و از آن لذت می برم

به نظرم آمد مجموعه ای داشته باشم که پر باشد از:

هر آنچه دوست دارم

شعر

ادبیات

متن های ادبی

ترانه

و خلاصه هرآنچه دوست دارم و ذهنم را به خود مشغول میکند