خیلی هم نباید باهوش باشی

فقط لازم است کمی درنگ کنی

اصلا درنگ هم نکنی ، روزگارت یادت می دهد

زمانه ، رمانه دورنگی و دوروئی است!!!

باید بلد باشی تا به گونه ای حرف بزنی که هیچوقت نتوانند مچت را وا کنند!!!

باید مثل آفتاب پرست هزار رنگ باشد

و هر دم یک رنگ

آنوقت بسته به شرایط رنگ عوض می کنی

بسته به منافعت ، حرفت را حاشا می کنی

حتی قسم هم میخوری که من نگفته ام

یا اگر گفته ام ، منظور فلان بوده و بهمان

زمانه زمانه دورنگی نیست

زمانه هزار رنگیست!!!

اگر بتوانی ، می مانی

ورنه محکوم به فنا هستی!!!

انتخاب با خودت

البته میتوانی هزار رنگ باشی

متدین هم باشی

دیندار هم باشی

اذان نگفته ، وضو بسازی برای نماز

تسبح بچرخانی

انگشتر فلان به دست کنی

حتی به هریک از انگشتانت ، انگشتری بیاویزی

ساده هست ، نه!!!

ولی من نتوانستم

متاسفانه محکوم به فنا هستم

آماده میشوم تا به نیستی برسم