عاشقی با تو قشنگ است بیا دل بدهیم

فکر کن!! قافیه تنگ است بیا دل بدهیم

لشکر چشم تو از هر طرفی آمده است

عشق آماده جنگ است بیا دل بدهیم

شهر احساس مرا بغض فرو ریخته است

سخن از توپ و تفنگ است بیا دل بدهیم

دستهایم که بگیری نفسم می گیرد

بوسه یک جام شرنگ است بیا دل بدهیم

موج بر ساحل احساس دلم مد شده است

موج سرشار نهنگ است بیا دل بدهیم

دل به فتوای نگاهت ندهم پس چه کنم

مفتی عشق زرنگ است بیا دل بدهیم

شیخ فهمیده که نامحرم عشقیم ولی

شیخ هم رنگ به رنگ است بیا دل بدهیم

تو پرستو تر از آنی که تو را شعر کنم

تا زمین مایه ی ننگ است بیا دل بدهیم

توی شهری که حرام است کبوتر بودن

عاشقی با تو قشنگ است بیا دل بدهیم….