گفت:

همیشه که نباید در فکر اتفاقای افتاده باشی...

گاهی هم باید به اتفاقات نیفتاده فکر کنی....

به پاهات فکر کن که هنوز آنها را داری..

به چشمات که هنوز در جایشان هستند..

به خانه ات که هنوز سیل نبرده است..

به مادرت که هنوز زنده ست..

وبالاخره یه چیزهائی  که در  زندگی هست وهنوز اتفاق نیفتاده اند ،

و تو میتوانی به خاطر همانها خوشحال باشی...

گفتم پس عشق چی؟؟

آخر هنوزدر عمرم عاشق نشده ام..

گفت:

راستش را بخواهی

 عشق تنها چیزی است که نمیدانی اتفاق افتادنش بهتراست یا اتفاق نیفتادنش...

-----------------

 

نویسنده:بابک زمانی