من درد تورا ز دست آسان ندهم

دل برنکنم ز دوست تا جان ندهم

از دوست به یادگار دردی دارم

کان درد به صد هزار درمان ندهم

تا با غم عشق تو مرا کار افتاد

بیچاره دلم در غم بسیار افتاد

بسیار فتاده بوده اندر غم عشق

اما نه چنان زار که این بار افتاد

-------------

شعر: حضرت مولانا