اهای مردم ، خورشید مهربان با  انوار پرفروغش ، زمین و زمان را به اغازی نو پیام داده

برخیزید تا روزی نو را شروع کنیم

صبحتان را با یک پیالبه شعر و ترانه ، شیرین کنید

جام شعر و ترانه را لاجرعه سر بکشید

تا همه روزتان را  با نجوای ان شیرین کنید

صبح است

بسم الله