روز دیگری آغاز شده است

امید دارم من هم روز نوینی را شروع کنم!!!

میخواهم فعل بودن وخوب بودن را دوباره و از اول صرف کنم

زندگی زیباست

در حد توان و فهم خودم ُ سعی خواهم کرد اشتباه نکنم

خطا نکنم و تا حد ممکن در برابر بی عدالتی و ظلم و..... خواهم ایستاد

البته حالا باور دارم که حکمت و فلسفه کارها و شاید همه امور را درک  نمی کنم

پس باید سعی کنم قضاوت نکنم

نباید دیگران را با ذهن خودم بررسی کنم

و نظر بدهم

باور دارم من انسانی منحصر بفردی هستم( مثل همه انسانها)

اگر قدر دان تواناپی های خودم باشم بی شک خواهم  توانست از همه آنچه برایم مقدور است ُ بهره ببرم

میخواهم انسان باشم

به معنای خاص و اخصش

دوست دارم شیوه نوینی را پیش بگیرم تا به سرحد بلوغ برسم

زندگی زیباست

خدایا متشکرم