واعظی بر منبر میگفت:

هر ڪه نام آدم و حوا نوشته در خانه آویزد،

شیطان بدان خانه درنیاید.

رندی از پای منبر برخاست و گفت:

ای شیخ شیطان در بهشت در جوار خداوند به نزد ایشان رفت و آنها را بفریفت،

چگونه میشود ڪه در خانه ما ازاسم ایشان پرهیز ڪند...؟


*************

نویسنده:
عبید زاکانی