اگر بهشتی باشد،

آن بهشت لایق انسانهای ڪافر است.

انسانهایی ڪه به روز حساب و ڪتاب اعتقاد نداشتند.

اگر ڪار خیری ڪرده اند به طمع و چشم داشت پاداش آن نبوده

و اگر ڪار خطایی نڪرده اند از سر ترس از جهنم نبوده.

و اما شما ای انسانهای مذهبی!

شمایی ڪه به روز قیامت اعتقاد داشتید!

شما در این دنیا غیر از معامله پایاپای چه ڪردید ؟

ڪار خیرتان برای پاداش و اجر و مزدش بود

و عدم خطایتان از سر ترس از عقوبت.

شما جز داد و ستد چه کردید!

ڪار خیری ڪه با منت و انتظار پاداش باشد

و عدم خطایی ڪه از سر ترس و عذاب باشد

چه فایده دارد ؟

خوشا به حال آنان ڪه وجدان دارند...