من گمان دارم ، باید دست به دست هم بدهیم

باید دوباره به هم اعتماد کنیم

باید دوباره فعل خواستن را صرف کنیم

ما می توانیم

سرزمینم ، عرصه شلاق نامردان دنیاست

کشورم طوق غم عالم به گردن دارد وبس

ما باید دوباره برخیزیم

این سرزمین به کاوه ای دیگر نیاز دارد

ما باید فکری بکنیم

باید دوباره از نو شروع کنیم

ولی اینبار نگذاریم کسی با حقمان بازی کند

ماباید دست بکار شویم

باید همه قانون ها را دوباره بنویسیم

باید آغاز کنیم

دارد دیر میشود