سه چیز انسان را از نابود می کند:

خرده علم

و خرده درد

و خرده قرض

مدتها دنبال این جمله بودم، هیچوقت نتوانستم آنرا کامل پیدا کنم

امروز از راهی دیگر آنرا پیدا کردم

واضح هست

علمی نداشته باشی و ادعای عالم بودن بکنی

درد کوچکی داشته باشی و این درد دائمی باشد

و اینکه نفرات زیادی به میزان کم ، طلبکارت باشند

این سه مورد هر انسانی را نابود می کند

نمی دانم

من که اینطور فکر می کنم!!!