چرند است...

این که مى گویند اگر دل زنى شکست،دیگر نمى تواند مردى را دوست داشته باشد...

دلش که شکست؛

بلند مى شود،

لباس هایش را مى تکاند،

گردنبند انار و فیروزه اش را مى اندازد گردنش...

تکه هاى شکسته ى دلش را مى چسباند به هم...

و دوباره...

"تمام قد"...

شروع مى کند دوست داشتن همان مرد را....

اصلا زن،جنسش همین است...

مخلوطى از:

خاک...

انار...

فیروزه....

و دوست داشتن هاى بى انتها....

زن

تنها یک زن