اسم قبلی وبلاگ را نوشته های بی اعتبار گذاشته بودم!!!

بسیاری از دوستانی که برایشان احترام قائلم، نظرشان این بود که نام وبلاگ را تغییر دهم

دنبال اسم بودم که

محض اطلاع

به یادم آمد

سالها پیش هفته نامه ای را با همین نام منتشر می کردم

ممنون میشوم که درباره انتخاب اسم مرا یاری نمائید

منتظر نظرات شما هستم