هنگامی که روح در تو دمیده می شود:

در شکم یک زن هستی

هنگامی که گریه میکنی،

در آغوش یک زن هستی

هنگامی که عاشق میشوی،

در قلب یک زن هستی

زن امانت است،

نه برای اهانت!