نزدیک ولنتاینه
میخواهید بدانید ولنتاین یعنی چی؟!
ولنتاین یعنی ......وقتی از سر کار برمیگردی خانه ،صدای شوخی و خنده خانواده پشت در حس شود!!!
ولنتاین یعنی .....مریضتان از بیمارستان مرخص بشود و به منزل منتقلش کنید و حسابی به آو رسیدگی کنید
ولنتاین یعنی .....پدرتان با دیدن شما زیر لب بگوید الهی شکر !!!!
ولنتاین یعنی ........همه ما بابانوئل بشویم
ولنتاین یعنی.... همه انسانهای روی زمین یک روز کودک بشوند و قلکهایشان را بشکنند و تمام پولها را به طور مساوی بین همه تقسیم کنند
ولنتاین یعنی ......برای مادرت غول چراغ جادو بشوی تا هر زمان صدایت کرد حتی در خیالش ،،، شماحاضر بشوید و بگوئید: جانم مادر
ولنتاین یعنی.....وقتی سرتان را می اندازید پایین راه بروید چشمتان به کفش پاره ای نیفتد
ولنتاین یعنی .....قاضی و پزشکهای ما بیکار بشوند
ولنتاین یعنی .....دست هیچ انسانی بالا نرود مگر برای دعا و نوازش
ولنتاین یعنی ....طوری زندگی کنیم که هرگز نه دروغ بگوییم و نه دروغ بشنویم
ولنتاین یعنی .......اگه دستتان خالیست با فکرتان کمک کنید
ولنتاین یعنی ....... درهمین مجازی آنقدر صادق باشیم ،صادقانه بگیوم و خالصانه عمل کنیم که تمام دنیا را سرشار از عشق و محبت کنیم
ولنتاین یعنی .....سرخ شدن گونه دختر وقتی پدرش به او خیره میشود!!!
ولنتاین یعنی ......تمام خستگیهایتان  را پشت در  بگذاریدو با سلامی شاد که بوی زندگی بدهد وارد خانه شوید
ولنتاین یعنی.... نبینیم جوانانمان بیکار باشند و جیب هایشان خالی!!!
ولنتاین یعنی...... مردن بر اثر کهولت سن


ولنتاینتان پیشاپیش مبارک