به سلامتی پدری که نمی توانم را در چشمانش زیاد دیدیم

ولی از زبانش هرگز نشنیدم .

به سلامتی پدری که طعم پدر داشتن ر نچشید را،

اما برای خیلی ها پدری کرد .

سفیدی رویم را در ازای سپیدی موهایت نمی خواستم پدرم .

پدرم تنها کسی است که باعث میشود بدون شک بفهمم فرشته ها هم میتوانند مرد باشند!

به سلامتی هرچی پدرهست!

به سلامتی پدری که لباس خاکی و کثیف میپوشد

میرود کارگری برای سیر کردن شکم بچه هایش ،

اما بچه هایش  بعضی وقتها خجالت میکند به دوستنشان ، معرفیش نمایند!!!

پدر و مادر تنها کسانی هستند که وقتی دیگر نداریمشان

قدرشان را میدانیم

پدرها

معجزه ی خدا هستند

وقتی به پدر بودنشان

نگاه می کنی

می پنداری که خدا..

در خلقتش  قیامتی به پا کرده است ...