لطفاِ اگر بهتان بر نمیخورد،

خودتان باشید!!

دورمان پر شده از آدمک های تکثیر و الگو برداری شده!!

گیریم که الگو های شما دمِ دست قرار دارند!!

اجالتاٍ شما یک نقطه دست نیافتنی باش!!

طوری باشید که شما را به بی مانند بودنتان بشناسند!!

نه اینکه بگویند فلانی را میبینی؟؟

شده نسخه دومِ فلانی!!

هیچ چیز هیچکس را به اندازه خودِ واقعی بودن جذب نمیکند!!

(اصالت)

همان واژه ی غریب پنج حرفیست که شده دغدغه ی این روزهای ما!