ﻣﻴﺪانید ﺧاﻧﻪ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟

خانه آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳک ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻰ ﺻﺪ ﻣﺘﺮﻯ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﻛﻠﻰ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺩﻳﮕرﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ

خانه ﻳﻌﻨﻰ «ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺩﺭک ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ»

خانه ﻳﻌﻨﻰ «ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ»

خانهﻳﻌﻨﻰ «ﻳک ﺍﺳﺘﻜﺎﻥ ﭼﺎﻯ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸاﻥ ﺩﺍﺭید»

خانه ﻳﻌﻨﻰ «ﻓﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺧﺸﻢ،ﺧﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺩﻭﺩ و ﺧﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺱ»

خانه ﻳﻌﻨﻰ «ﻭﻗﺘﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻴﺸوید ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰنید ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ببینید»

 و مهم تر از همه

خانه یعنی «جایی که عزیزترین کسانت کنارت باشند»

ﻳک خاﻧﻪ ﺧﻮﺏ ﻣﺘﺮﺍﮊﺵ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻭﺳﻌﺖ ﻗﻠﺐ ﺁﺩم هایش ﺯﻳﺎﺩ است!!!

ﻫﻤﭽﻴﻦ خانه ﺍﯼ ﺭا ﺍبرای  ﻫﻤﻪ ﺁﺭﺯو ‌کنیم..