گاهی لب های خندان بیشتر از چشم های گریان”درد”می کشند .. 

                            ***********************                            

“پایِ “معرفت که می آید وسط  “دستِ “خیلی ها کوتاه میشود. .

**********************

یادتان باشد همیشه خودتان بندازید تا بگیرنتان..

اگر خودتان را بگیرید می اندازنتان !

*********************

مرد ترین آدمهایی که در زندگیم دیدم آنهایی بودند که بعد اشتباهشان گفتند :

معذرت میخواهم ..

********************

مزرعه را موریانه خورد،ولی ما برای گنجشک ها مترسک ساختیم

لعنت به این حماقت!

*******************

آنهایی که در زندگیتان نقشی داشته اند را دوست بدارید نه آنهایی که برایتان نقش بازی کرده اند ..

******************

“زمان” وفاداری آدمها را ثابت میکند نه “زبان” ..