عوارض افقی نشان آرامش‌اند

و پدیده‌های عمودی، صلابت و قرصی و محکمی.

دریا، افقی‌ست

و کوه، عمود و عماد.

دریا با همهٔ آرامش‌ش، آرامش قبل از طوفان در دلش دارد

و کوه، همیشه آبستنِ سِقط است.

مثل بهمن.

هر چه‌قدر مردن در دریا تلخ است،

کوه انگار تلخی مرگ را می‌گیرد.

جالب است؛

همین دریا و آب، مبنای ارتفاعی کوه‌هاست.

مثل «فاو» که بنچ‌مارک محاسبهٔ ارتفاعی ایران است.

انگار کن هواپیمای «آسمان» از «سانچی» پریده باشد.

*****************

نویسنده:

رجبعلی محبی