بوسه هایی که بدهکارین

ببخشید هایی که از سر غرورتان نگفته اید

شاخه گل هایی را که میتوانستید هدیه دهید و نداده اید

دلی را میتوانسید به دست بیاورید و نیاورده اید

ماندن را بلد بودید و رفتن را ترجیح دادید

حتما نباید حسابمان مالی باشد

همین ها را گفتم میتواند

یک عمر خوشبختی را به تو هدیه دهد

اوضاع مالیمان خوب نیست

حداقل حساب های عاطفی مان را تسویه کنیم