افرادی که در سختی بزرگ می‌شوند،

میل دارند که فرزندانشان حتی‌المقدور زندگی راحتی داشته باشند .

به این ترتیب ،

تربیتی را که در دوران سختی به آنها کمک کرده بود تا خود را بیابند از کودکانشان دریغ می کنند .

چنین والدینی مرا به یاد آن پرورش دهنده ی پروانه می‌اندازند

که از دیدن مشقت پروانه‌ها هنگام بیرون آمدن از پیله ناراحت می‌شد .

بنابراین روزی از روی ترحم ،

شکافی در پیله یک پروانه ایجاد کرد تا راحت‌تر از آن خارج شود

و آن پروانه هرگز قدرت کافی برای پرواز کردن نیافت .