در طول تاریخ و دربین مردم جامعه خودمان ، کسی که خیلی با فکر وعقل (معاشی و ... )باشد را چرچیل می گویند!!این حرف ، نکته ظریفی دارد

علاوه بر اینکه این موضوع زایده ترویج و القای فرهنگی از طرف حاکمان سلطه گر و قدرتمند جهانیست

شامل حقایقی مهم درباره این  مرد هم میشود

مردی که دید خیلی وسیعی داشت

افق دیدش از زمان خودش جلوتر بود

و همه نبوغ و  توان خود را در راه استیلا و برتری انگلستان بکار برد

سالها با سیاستی مدبرانه ، نفت ایران را چاپید

و ظاهرا در قراردادنفتی انگلستان وایران

یکسال از ایران مبلغی را بعنوان ضرر شررکت درخواست کرده است

سالها هند مستمره انگلستان بود!!

بله چرچیل برای انگلستان سنگ تمام گذاشه است

و قابل تقدیر است

البته برای خود انگلیسها

و ما فقط وقتی میتوانیم به گذشته نگاه کنیم که از آن درس بگیریم