بچه که بودم فکر میکردم:

پزشک خوب کسی است  که آمپول تجویز نکند!

بزرگتر که شدم فکرکردم:

پزشک خوب پزشکی ست که جاهایی را که درد میکند هی فشار ندهد

و نگوید: اینجات درد میکنه؟

الان اما... فکرمیکنم :

پزشک خوب کسی است که وقتی با شکستگیه دل و سندروم غصه بهش مراجعه میکنی

با آپسلانگ دهانت را باز کند

تا چک کند آخرین بار که مزه خوشبختی را چشیدی کی بوده!؟

دستانت را نگاه کند تا مطمئن شود عشق را لمس کرده ای..

برایت یک دل گرافی بنویسد تا ببیندحال دلت خوب خوب است یانه؟!

بهت پیشنهاد یک درد و دلومتری بدهد

تا ببیند الکترو زندگیوگرافی ات نرمال است؟

و در آخر یک نسخه پر از شادیوفن و مولتی امید و آنتی غصه برایت بنویسد!

و اما این پزشک خوب میتواند هر کسی باشد...

 یک رفیق خوب،

یک خواهر،

یک برادر ،

یک مادر و پدر خوب...