دارالعلم : شیراز

دارالسلطنه : اصفهان

دارالخلافه : تهران

دارالعباد : یزد

دارالامان : کرمان

دارالمومنین : کاشان

دارالبرکت : مازندران

دارالمنفعت : گیلان

دارالحرب : آذربایجان

دارالشجاعه : کردستان

دارالشوکت: کرمانشاهان

دارالملک : همدان

دارالغرور : لرستان

*****************
منبع:

کتاب "رستم التواریخ" نوشته: محمدهاشم آصف ملقب به رستم الحکما