انگلیسی‌ها ضرب المثلی دارند با این مضمون

((کسی که فقط لندن را دیده باشد لندن را هم نمیشناسد ))

منظورشان این است که :

شما باید پاریس و رم و برلین را هم ببینی تابتوانی بگویی لندن شهر خوبی هست یا نه...

 کسی که فقط قرآن را خوانده باشد در حقیقت همان قرآن را هم بلد نیست

زیرا فقط در تعامل و مقایسه است که میشود هر موضوعی را بهتر فهمید،

تک منبعی بودن انسان را متعصب و خشک بار می ‌آورد

و عمق فهم او را به طرز عجیبی کاهش میدهد...!!