دعا سال نو  برای همه دوستان دوستان خوب من "

🔹الهی ،،،،،،،،،  قامتش را خم نگردان

🔹دوچشمش را ،، پر از شبنم نگردان_

🔹نصیبش ،، خنده ای بر لب بگردان_

🔹دلش را ،،،،، جای درد و غم نگردان_

🔹خدایا ،،،،،، فال او را خوش بگردان_

🔹از عمر ،،،،،،،،، نازنینش ڪم نگردان_

🔹الهی ،،،،،،،،، اَحسَنُ الحالش بگردان_

🔹پناهش باش و ،، بی محرم نگردان_

🔹تو او را  ،،،،،،، از بلا دورش بگردان_

🔹مریض و ،،،،، در پی مرهم نگردان_

🔹ز قلبش ،،،،،، غصه را بیرون بگردان_

🔹اسیرش در ،،،،،،،تب و ماتم نگردان_

🔹خدایا ،،،،، خالقا ،،،،، شادش بگردان_

🔹گرفتارش ،،،،،،، در این عالم نگردان_

بفرست واسه دوستات که خیلی دوستشون داری🌹

پیشاپیش سال نو مبارک🌺