اگر مُعلم اید،

اگرپدر و مادر اید،

اگر نویسنده‌اید

هرکسی که هستید،

خواهشا اگر اطرافِتان بچه‌های کوچَک می‌بینید

به آنها "ذوق کردن" را یاد بدهید!!!

وقتی این روزها به گذشته‌ام نگاه می‌کنم،

دردناک‌ترین روزهایش وقت هایی بوده که کاری برای کسانی انجام داده ام و انتظار ذوق کردنشان را داشته‌ام،

اما آنها ذوق کردن بلد نبودند ...