تاریخ مردم ایران (دو جلد)

عبدالحسین زرین کوب

انتشارات: امیرکبیر

سال نشر: ۱۳۷۷

زبان: فارسی

معرفی کتاب:

این کتاب جلد اول از مجموعه تاریخ مردم ایران نوشته زنده یاد عبدالحسین زرین کوب می باشد.این جلد به تاریخ قبل از اسلام ایران (تاریخ ایران باستان) مربوط می‏ شود.از آنجا که طبق شاهنامه، تاریخ قبل از اسلام ایران از دو قسمت تاریخ پهلوانی و تاریخ واقعی تشکیل شده،لذا نویسنده تمام سعی و کوشش خود را به کار برده تا تاریخ اساطیری ایران را به تاریخ واقعی آن پیوند دهدو در این زمینه موفق هم شده است.نویسنده بصورت تحلیلی با مسائل برخورد کرده و این یکی از محاسن این اثر است که آنرا از حالت وقایع نگاری در آورده است.

کتاب در ده بخش تدوین شده است که عناوین آنها عبارتند از:

• دنیای اساطیر

• افق های دور

• نیزه های پارسی

• اسلحه طلایی

• آتش در کاخ

• کشمکش میراث خوارگان

• جنگ و گریز

• خدنگ پهلوانی

• میعاد با گذشته

• وداع با دنیای باستانی

در این جلد دوم تاریخ ایران پس از اسلام مورد بحث قرار گرفته است

و در دنبال ایران قبل از اسلام، تاریخ مردم ایران را تا آستانه عصر سلجوقیان جستجو می کند

و در واقع تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی را استمرار گذشته باستانی آن نشان می دهد.فتح ایران توسط مسلمین، اشاراتی به عهد خلفای راشدین و بحث پیرامون امویان، عباسیان، سلسله‏ های طاهریان، علویان طبرستان، سامانیان، صفاریان، غزنویان، سلاجقه و … در کنار نهضت‏های شیعی، خارجی، مزدکی و … و نیز کلیاتی راجع به فرق و مذاهب، تصوف، کلام، فلسفه و ادبیات فارسی و نیز اطلاعات جغرافیایی تاریخی ایران، در این جلد تشریح و تحلیل شده است. کتاب در شش بخش تدوین شده است که عناوین آنها عبارتند از:

• افقهای تازه

• کشمکش و رستاخیز

• از نیشابور تا غزنه

• مرده ریگ بغداد

• در کرانه های خزر

• از اصفهان تا بغداد