حواسمان نیست که چه راحت با حرفی که در هوا رها میکنیم

چگونه یک نفر را به هم میریزیم!

چند نفر را به جان هم می اندازیم! .

چه سرخوردگی یا دلخوری هایی به جای میگذاریم! .

چقدر زخم میزنیم...! .

حواسمان نیست؛ که ما میگوییم  و رد میشویم و میگذاریم به پای رک بودنمان... .

اما یکی ممکن است گیر کند!

بین کلمه های ما... بین قضاوتهای ما... .

بین برداشت های ما...دلی که میشکنیم ارزان نیست...